Wie zijn wij


De stichting Vrienden van het Mozartpark is opgericht op 8 februari 2023 en is voortgekomen uit de voormalige werkgroep Mozartplantsoen.

Deze werkgroep was een onderdeel van de toenmalige bewonerscommissie de Componist aangevuld met een aantal vertegenwoordigers van onder andere de Operette en een viertal wooncomplexen grenzend aan de `Mozartlaan.

De werkgroep Mozartplantsoen was in 2017 opgericht om verzet aan te tekenen tegen de plannen van de Gemeente Den Haag om 60 tot 90 woningen te bouwen op het voormalige sportveld van de handbalvereniging Wings. Deze plannen werden plotseling gelanceerd in het voorjaar van 2017 zonder dat er enige vorm van inspraak was toegepast.

Na diverse protestactie, inspraak tijdens de Raadscommissie-vergaderingen en de Gemeenteraad en het benaderen van alle fractie in de Raad nam de Haagse Gemeenteraad op 14 december 2017 vrijwel unaniem een motie van de VVD en Groen Links aan waarin het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht kreeg om elders in de stad een andere bouwlocatie te zoeken en samen met de omwonenden en andere belanghebbenden een plan te ontwikkelen voor de aanleg van een buurtpark. De acties van de werkgroep en de omwonenden waren doeltreffend en succesvol geweest!

Na veel vergaderingen en steeds weer opnieuw “beren op de weg” keurde de Haagse Gemeenteraad het ontwerp voor het park goed en stelde daarvoor een budget beschikbaar. Hierdoor kon uiteindelijk het prachtige Mozartpark in september 2020 worden geopend.

Aan de Stichting Vrienden van het Mozartpark nu de taak om het park meer bekendheid te geven, de duurzaamheid en de leefbaarheid te bevorderen en evenementen te organiseren.
Het doel is om het Mozartpark voor buurt- en wijkbewoners een fijne ontmoetingsplek te laten zijn, met door het jaar heen een aantal activiteiten.


De bouwplannen in 2017
Het ontwerp van het Mozartpark